Net Ferjitte

 

Net Ferjitte! 2019

 

11 Januari Nieuwjaarsreceptie, Assen

25 Januari Regio Ledenvergadering, Nijland

15 Februari Regio-jûn

15 Maart ALV,Gardere

29 MaartMaaitiidsrit

19 AprilLandelijke openingsrit, Regio Fryslân

17 Mei Herdenkingsrit Fokke (alternatief voor uitval hjerstrit 2019)

28 Juni Simmerrit

11-12 Juli Ledenwykein

27-27 September Fryske Barren 

10 Oktober Frijwilligersjûn

25 Oktober Hjerstrit

21 November Regio-jûn

 


Afdrukken   E-mail